hero-img-001

Podání projektu Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City

Podání projektu Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City

 

Svaz měst a obcí ČR na základě několika společných jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, s Národním centrem energetických úspor, z.s. (dále „NCEÚ“) a po delších konzultacích s primátory statutárních měst podal projekt Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City ve spolupráci s NCEÚ za podpory Ministerstva pro místní rozvoj. Oponenturu zajistí dvě technické školy, a to Vysoké učení technické v Brně a České vysoké učení technické v Praze. Termín podání projektu ve výzvě č. 58 v OP Z bylo do 15. 6. 2017. Nastavení strategického rámce v oblasti Smart City zcela jistě významně pomůže metodicky v platformě „Lepší města“.

Jaké problém projekt řeší?

Projekt se zaměřuje na problém nedostatečného využívání metodiky “Smart City”, která má potenciál zvýšit kvalitu a efektivitu fungování veřejné správy na místní úrovni – v českých městech a obcích a bude se v tomto doplňovat metodicky platformu „Lepší města“. Důsledkem je nízká aktivní participace občanů na tvorbě místních politik a plánování realizace jejich konkrétních nástrojů a opatření (omezuje se zpravidla na volby, dílčí osobní podněty a stížnosti), nevyužitý potenciál spolupráce municipalit s dalšími aktéry (neziskové organizace, podnikatelské subjekty), slabě koordinované informační toky v komunitě i v úřadu, izolovanost řízení jednotlivých agend úřadů, uzavřenost strategických dokumentů měst a obcí (nejsou schopny se v mezidobí pružně přizpůsobovat dynamickému dění na daném území) a podobně.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu “Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City” je zkvalitnit, zefektivnit a optimalizovat fungování veřejné správy na úrovni měst a obcí v ČR v souladu se “Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy v ČR” a “Strategií Smart Administration”, a to vytvořením příznivých metodických podmínek pro zavádění konceptu “Smart City” do fungování českých měst a obcí.

Specifické cíle projektu:

  • • příprava analytické části Strategického rámce: do 15. měsíce realizace projektu
  • • formulování strategické části Strategického rámce: do 18 měsíce realizace projektu
  • • zpracování implementační části Strategického rámce: do 24. měsíce realizace projektu

V případě schválení tohoto projektu budou partneři platformy „Lepších měst“ o této skutečnosti informováni.

 

Generální partneři platformy Lepší města

cs-logo   hewlett_packard_enterprise_logo-svg    cez-logo    OperatorICT_logo

Partneři platformy Lepší města

     xt_card_logo


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial