posun

Co jsou Lepší města?

Lepší města jsou platforma zaměřená na rozvoj chytrých řešení pro zkvalitnění života v českých městech a jejich implementaci do praxe. Projekt vznikl z iniciativy Komory statutárních měst Svazu měst a obcí ČR a je nezávislou platformou otevřenou zástupcům veřejného, soukromého i akademického sektoru. Záměrem Lepších měst je shromáždit nejlepší praktická řešení z různých měst ČR i EU a zpracovat je do podoby konkrétních projektů umožňujících jejich implementaci i v dalších městech ČR.

Co je cílem Lepších měst?

Cílem platformy je rozvíjet chytrá řešení pro zlepšení chodu měst, která se v současnosti snaží zefektivnit svoje fungování samostatně a často také nákladně. Lepší města jsou zaměřena na praktická řešení umožňující městům implementaci inovativních řešení zrychlit a zlevnit. Jedním z hlavních cílů je také efektivní spolupráce mezi veřejnou správou, soukromým sektorem a akademickou sférou, k čemuž vybízí i Evropská komise ve svých doporučeních k Národnímu programu reforem ČR pro rok 2016. Zástupci všech zmíněných sektorů budou aktivně spolupracovat v pracovních skupinách.

V čem je platforma Lepší města jiná než ostatní iniciativy v oblasti Smart Cities?

Profesionální pracovní skupiny, které v rámci Lepších měst působí, nejsou složeny pouze z úředníků měst, jak tomu bylo doposud. Na projektu se vedle veřejného sektoru podílejí i zástupci soukromé a akademické sféry. Prioritou projektu je také důraz na praktická řešení: výstupy projektu budou konkrétní doporučení a návody, jak chytrá řešení implementovat včetně rozpočtů projektů nebo podkladů pro tvorbu zadávací dokumentace. Aktivita je přitom jako teoretický základ zcela v souladu s metodikou Smart Cities vytvořenou MMR ČR.

Co je náplní práce pracovních skupin?

Pracovní skupiny shromáždí v průběhu několika měsíců data o nejlepších existujících projektech chytrých měst v ČR a EU a na jejich podkladě vytvoří strategie pro jednotlivé dílčí oblasti. Řešit budou mimo jiné problematiku plynulosti provozu, parkování, hromadnou dopravu, energetickou efektivitu, elektronizaci služeb nebo čistotu veřejného prostoru. V rámci platformy Lepší města fungují pracovní skupiny zaměřené na oblasti dopravy, energetiky, smart governance, start-upů, ICT a financování projektů chytrých měst. Oblasti byly voleny s ohledem na kompetence jednotlivých měst a jejich reálných možností chytrá řešení implementovat. Důležitým hlediskem byla i míra angažovanosti soukromých firem a univerzit v daných oblastech.

Co bude výstupem práce pracovních skupin?

Výsledkem první fáze budou konkrétní doporučení a návody, jak implementovat jednotlivá řešení chytrých měst. Součástí návodů budou praktické informace jako rozpočty projektů nebo rámcové návrhy obsahu projektů sloužící jako podklady pro tvorbu zadávací dokumentace.

Jaké je složení pracovních skupin?

V pracovních týmech jsou zastoupeni jak stratégové, tak i praktici, vývojáři a finančníci s odbornou znalostí dané oblasti a praxí v oboru. Projekt je otevřený zástupcům firem, veřejné správy i akademikům s patřičnou odbornou znalostí dané problematiky. Práci každé pracovní skupiny koordinuje její vedoucí. Zbytek členů jednotlivých týmů delegují partneři, univerzity a veřejné instituce, o jejichž nominacích rozhodují vedoucí skupin po konzultaci s manažerem projektu.

Z jakých zdrojů je platforma Lepší města financována?

První fáze projektu je financována firmami ze soukromého sektoru, které se Lepších měst účastní na základě partnerského programu. Hlavní část nákladů rozpočtu Lepších měst tvoří výdaje na odměny členů pracovních skupin, kteří se budou práci ve specializovaných týmech věnovat na plný nebo částečný úvazek. Z rozpočtu se hradí také pokrytí výdajů na workshopy, komunikační aktivity projektu a případné služební cesty pracovních skupin.

Jak probíhá výběr partnerů Lepších měst?

Partneři se do programu můžou přihlásit na základě otevřené výzvy. Prostřednictvím partnerství programu pak mohou nominovat své zástupce do jednotlivých pracovních skupin. Seznam partnerů Lepších měst najdete v sekci Partneři.

Můžou se do platformy zapojit i firmy, které nemají své zástupce v pracovních skupinách?

Ano. Prostřednictvím webového formuláře na stránkách Lepších měst se do projektu můžou zapojit i menší firmy nebo start-upy s vlastním technologickým řešením, jehož cílem je zkvalitnění života ve městě, zvýšení jeho ekonomického potenciálu nebo zajištění udržitelného rozvoje.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial