hero-img-001

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci

Chytrá spolupráce pro inteligentní infrastrukturu

Svazu měst a obcí ČR a IURMO, jednalo se spousty partnerů, kteří se pohybují v oblasti „Smart Cities“. Z těchto jednání jednoznačně vyplynulo, že by se měl veřejný a soukromý sektor včetně akademického sektoru více propojit a koordinovat aktivity v oblasti „Smart Cities“. Proto 22. srpna 2017 čtyři instituce slavnostně podepsaly v sídle Svazu měst a obcí ČR Memorandum o spolupráci v oblasti chytrých řešení nejen pro města, obce, kraje, ale i pro firemní sféru. Za Czech Smart City Cluster podepsal memorandum guru problematiky chytrých měst prof. Miroslav Svítek, děkan Dopravní fakulty ČVUT. Dalšími velmi významnými spolupracujícími subjekty jsou Svaz měst a obcí ČR, zastoupený jeho výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem a Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí zastoupený jeho ředitelem Ivo Gottwaldem. V neposlední řadě memorandum podepsala za Národní centrum energetických úspor jeho ředitelka Marie Zezůlková.

Co přimělo všechny tyto subjekty usednout k jednomu stolu a dohodnout se na platformě spolupráce? I v ČR se díky rostoucí urbanizaci stěhuje do měst stále více lidí. Města i se svými aglomeracemi se stávají nejen motory ekonomického růstu státu, tvůrci pokroku, ale koncentrují se do nich i všechny nešvary moderní doby související např. s nárůstem automobilové dopravy, znečištění životního prostředí či otázky sociální inkluze a migrace. Význam slova „smart“ je potřeba spatřovat ve vyvážené vazbě mezi obyvateli sídel a technickými systémy. Podepsané memorandum by mělo všem aktérům umožnit vzájemné sdílení moderních poznatků, inovativních řešení, a zejména podpořit synergické efekty mezi různými odvětvími života ve městech jako jsou: bezpečnost, plánování, doprava, energetika, logistika, správa budov, veřejné služby, využití informačních technologií, atd.
„Toto memorandum vnímám jako důležitý krok pro další vzájemnou spolupráci, jejímž dlouhodobým cílem musí být zvyšování kvality života obyvatel ve městech a obcích. Předpokladem je nutné propojení státní správy a veřejné samosprávy s akademickou sférou, ale i se soukromým sektorem“, říká prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h.c

Účastníci memoranda chtějí dosáhnout společného cíle především:
•  vzájemnou výměnou informací v oblastech spolupráce,
•  koordinací při zapojování expertů do expertních procesů,
•  koordinací stanovisek v legislativním procesu,
•  vzájemnou podporou při komunikaci s třetími stranami,
•  společným jednáním expertních týmů či odborných orgánů, účastí svých zástupců na relevantních jednáních orgánů druhého účastníka
•  vzájemnou podporou aktivit, jako jsou kulaté stoly, semináře, konference, atd.

Podpisem tohoto memoranda a vzájemným sdílením a předáváním si informací v oblasti „Smart Cities“ zcela jistě pomůže rozvíjet platformu „Lepší města“.

 

Generální partneři platformy Lepší města

cs-logo   hewlett_packard_enterprise_logo-svg    cez-logo    OperatorICT_logo

Partneři platformy Lepší města

     xt_card_logo


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial