hero-img-001

Schváleni projektu Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City

Schváleni projektu Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City

 

Svaz měst a obcí ČR podal projekt Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City ve spolupráci s Národním centrem energetických úspor, z.s. za podpory Ministerstva pro místní rozvoj, který byl 6. 12. 2017 schválen hodnotící komisí a měl by být začít realizován v prvním čtvrtletí roku 2018. Oponenturu zajistí dvě technické školy, a to Vysoké učení technické v Brně a České vysoké učení technické v Praze. Tento projekt byl podaný 15. 6. 2017. Správné nastavení strategického rámce v oblasti „Smart Cities“ zcela jistě pomůže metodicky v projektu „Lepší města“ a k úspěšnému rozšíření spolupráce v této oblasti.

Cíl projektu

•   Zkvalitnit, zefektivnit a optimalizovat fungování veřejné správy na úrovni měst a obcí v ČR v souladu se “Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy v ČR” a “Strategií Smart Administration”

•   Vytvořit příznivé metodické podmínky pro zavádění konceptu “Smart City” do fungování českých měst a obcí.

Očekávané změny v důsledku projektu

Změnou je již způsob přípravy “Strategického rámce Smart City”. Nebude tvořen úzce odborně zaměřeným týmem, ale představiteli měst a obcí s praxí ve vykonávání veřejné správy na všech úrovních. Bude proto zaměřen především na obecné fungování městského či obecního úřadu a jeho vztahu ke kvalitě života občanů.

Dopady projektu budou následující:

•   sjednocení metodiky “Smart City” v ČR a její názorné zpřístupnění představitelům obcí a měst

•   zvýšení participace občanů na tvorbě místních politik a plánování realizace jejich konkrétních nástrojů a opatření

•   využitý potenciál spolupráce municipalit s dalšími aktéry (neziskové organizace, podnikatelské subjekty)

•   efektivní koordinace informačních toků v komunitě a v úřadu a generování místního “know how”

•   propojení jednotlivých agend úřadů

•   otevřenost strategických dokumentů obcí a měst (budou schopny se dynamicky přizpůsobovat vývoji dění na daném území)

Ve výzvě 58 a výzvě 117, bylo schváleno celkem osm projektů, které se dotýkají oblasti Smart Cities a mohou mít metodicky vliv na projekt „Lepší města“.

Screen Shot 2017-12-27 at 11.53.30

Generální partneři platformy Lepší města

cs-logo     hewlett_packard_enterprise_logo-svg     OperatorICT_logo     cez-logo

Partneři platformy Lepší města

     xt_card_logo


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial